Metod badania prawdomówności jest wiele. Są one mniej lub bardziej przydatne dla rozstrzygnięcia problemu. W polskim procesie jedyną, uznawaną za uzasadnioną naukowo i wystarczająco dokładną jest metoda stref-porównań. Do jej użycia niezbędne jest posłużenie się wariografem. Jak działa wariograf? Wariograf to urządzenie do analizy reakcji…